Hissedarlarımıza Davet

HİSSEDARLARIMIZA DAVET

        Ülkemizde bulunan atıl vaziyetteki Hazine arsa ve arazilerinin, ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla son yıllarda mevzuatımızda önemli değişiklikler meydana gelmiş olup, şeffaflık ve mükellef odaklı yönetim gereği vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

        Bilindiği üzere, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin C bendi ile; uygulama imar planı içinde veya dışında çeşitli nedenlerle gerçek veya tüzel kişilerle hisseli hale gelmiş arsa ve arazilerden Hazine hissesi %40′ ı veya hisse miktarı uygulama imar planı içinde 400 m2, dışında ise 4.000 m2 yi aşmamak kaydı ile talepte bulunan hissedarlarımıza rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmektedir.

        Arsanın toplam yüzölçümü içindeki Hazine hissesi %40’ı geçmemesi veya hisse miktarı uygulama imar planı içinde 400 m2, dışında ise 4.000 m2’ yi aşmaması şartlarından sadece birinin sağlanması halinde, Hazine ile hisseli bulunan taşınmazlarda ki Hazine hissesi doğrudan hissedarına/hissedarlarına satılabilmektedir.

        Örnek 1: Uygulama imar planı sınırları içinde tamamı 500 m2 olan taşınmazdaki Hazine hissesi 300 m2 olup, Hazine hissesi oranı %60 olmasına rağmen, yüzölçümünün 400 m2 den küçük olması nedeniyle Hazine hissesi hissedarına/hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecektir.

        Örnek 2: Yine uygulama imar planında 2.000 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Hazine hissesi 600 m2 olup, Hazine hissesi oranı % 40’ın altında olması nedeniyle yüzölçüme bakılmaksızın Hazine hissesi hisedarına/hisedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecektir.

        Ayrıca, Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az ¼ ü peşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedele 2 yıl içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkanı getirilmiş olup, bu taksitlere ise aylık % 0,75 oranında düşük bir faiz uygulanmaktadır. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır.

       Bu kapsamda bulunan tüm hissedarlarımızı Antalya Defterdarlığı veya taşınmazın bulunduğu Malmüdürlüklerine Hazine payını satın almak üzere yazılı talepte bulunmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna ve hissedarlarımıza önemle duyurulur.

ANTALYA DEFTERDARLIĞI